תקנון

תקנון שימוש וקניה באתר.

 
 
 
 
קילומבו די ג'יי שופ בע"מ ח.פ 513916460 תקנון האתר והקניה בו:
 
מחירי מוצרים באתר:
מחיר מוצר סופי יהיה תמיד לפי מחיר המוצר בדף המוצר או בחנות עצמה ולא בשום כתבה אחרת ! שימו לב כי מינימום קניה למשלוח הינה 150 ש"ח .
 
מדיניות ביטול קניה:
ביטול עסקה ייעשה בדואר/דוא"ל/פקס תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר. דמי ביטול בשיעור 10%, ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה,הגבוהה בינהם. ביטול עקב פגם או אי התאמה - אם הצרכן קיבל את המוצר, עליו להחזירו לעסק במקום שבו נמסר לו  ולהודיע על כך לעסק.ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי- אם הצרכן קיבל את המוצר, יחזירו לעסק במקום עסקו.
לא ניתן לבטל עסקה לאחר שנעשה שימוש במוצר תקין, שגורם צד שלישי (כמו חיבור למחשב לא תקין) פוגע בשימוש בו.
המוצר יוחזר באריזתו המקורית. פגיעה באריזה או חלק ממנה עשוייה למנוע אפשרות החזרת המוצר ,וכל עוד לא נעשה שום שימוש במוצר.
 
אין אפשרות להחזיר מוצרי תוכנה* ,אין אפשרות להחזרת מוצר שנעשה שימוש גם אם מינימאלי ביותר.
 
תשלום באמצעות כרטיס אשראי:
בכל רכישה באמצעות כרטיס אשראי בחנויות קילומבו, יתבקש בעל הכרטיס להציג תעודה מזהה, לפי דרישת חברות כרטיסי האשראי.
ללא הצגת תעודה מזהה, לא ניתן לבצע עסקה בשימוש כרטיס האשראי.
 
מדיניות מחירים: המחירים המפורסמים באתר הם הערכה  , המחיר הסופי הינו המחיר המופיע המחירון החברה אשר נמצא במשרדיה ובחנויות.במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של קילומבו דיג 'יי שופ בע"מ
השימוש בחנות (להלן "האתר") ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן. השלמת תהליך הרישום לאתר  פירושה מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו.
 
*מוצרי תוכנה שהופעלו או נרשמו אל מול אתר היצרן ו/או בדרך המקובלת ע"י אותו יצרן.
מבחינת היצרנים - מרגע שמוצר הופעל, לא ניתן לבטל עסקה לגביו. לקילומבו אין יכולת לשלוט בתהליכי הרישום וההפעלה של מוצרים אלה ולפיכך גם אין אפשרות לזכות עבור מוצר מסוג זה.
בכל מקרה, דינו של מוצר תוכנה שהופעל - כדינו של מוצר שנעשה בו שימוש ולכן לא ניתן לזכות או לבטל עסקה עבורו.
 
תמיכה:
קילומבו תומכת מכשירים שנרכשו דרכה ביד ראשונה בלבד , וגם זו אינה חובה ,מוצרים שנכרו ללקוח שני (יד שניה ) אינם זכאים לתמיכה.
מוצרים שלא נקנו בקילומבו אינם נתמכים . באם קניתם מוצר שאינו משווק ע"י קילומבו אין תמיכה גם אם התוכנה נקנתה אצלנו  - גם לא בתשלום.
אנו לא תומכים חומרה אשר לא נקנתה בקילומבו  - גם אם היא מחוברת לתוכנה שנרכשה בקילומבו.
 
שרותי התמיכה של קילומבו הם זכות הניתנת לפי בחירת החנות (שלא כמו אחריות על המוצר המעוגנת בחוק) ולקילומבו ישנה הזכות להפסיק את מתן שירותי התמיכה, בחינם או בתשלום, ללקוח במידה והיא רואה לנכון לעשות זאת.
 
על תנאי השימוש:תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין מפעילי האתר. מוסכם ומובהר כי למפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי ע"י משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעילי האתר.מפעילי האתר יוכלו לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר יודיעו מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתם ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש בשירותי האתר יותנה בקבלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה.מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילי האתררציפות, זמינות ואמינות השירותמפעילי האתר יוכלו לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתנו על הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמורמפעילי האתר אינם מתחייבים כי יענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בביטחה וללא טעויות. כמו כן, אין מפעילי האתר מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משמוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו.מפעילי האתר יהיו רשאים להפסיק את חברותו של משתמש מסוים וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 
הגבלת אחריות:
מפעילי האתר אינם מתחייבים ולא יהיו אחראיים לגבי כל טובין או שירותים הנרכשים או מושגים באמצעות האתר או כל עסקה אחרת שתתבצע דרכו.מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד.יחד עם זה החברה תנקוט בכל האמצעים בכדי לפתור תקלות או בעיות שתתעוררנה במוצרים. ובהר כי אין באפשרות מפעילי האתר לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התכנים המועלים על-ידי המשתמשים. לפיכך, האחריות על תכנים אלו מוטלת על המשתמשים שהציבו אותם באתר בלבד, ובאחריותם הבלעדית לשאת בכל נזק ולשפות את מפעילי האתר בגין כל תביעה שתוגש בגין תכנים אלו.למרות האמור לעיל, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק, לערוך ולהשמיט תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר, וזו לפי שיקול דעתם הבלעדי. אין לראות בהחלטת מפעילי האתר לעשות כן קבלת אחריות על התכנים המופיעים באתר שלא הוצבו על ידם.מפעילי האתר לא יהיו חייבים ו/או אחראים בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמש, אפילו אם נמסר למפעילי האתר על האפשרות של אבדן שכזה.מפעילי האתר יהיו רשאים מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכד'. מפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, והמשתמש מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה.השירות מוצע למשתמש כמות שהוא (as is) ומפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שמפעילי האתר אינה אחראים לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירות ובתנאיו וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות.מפעילי האתר, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.מדיניות תיקוני מעבדה, מוצר שנמסר לתיקון באחד מסניפי קילומבו ואינו מכוסה באחריות יתוקן ללא התראה בעלות שלא עולה על 400 ש"ח, במידה ועלות התיקון גבוהה מ400 ש"ח מחוייבת קילומבו ליידע את הלקוח לפני ביצוע התיקון.במידה והחליט הלקוח שלא לתקן את המוצר הוא יחוייב בעלויות זמן עבודה ושינוע בסך של 120 ש"ח.מפעילי האתר מבצעים מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו, בהתאם להצהרת הפרטיות. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך, המשתמש פוטר את מפעילי האתר מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

שימו לב - מעבדת התיקונים נמצאת בחיפה - באחריות הלקוח למסור מוצר לתיקון במעבדה בחיפה - קילומבו לא תישא בעלויות השילוח בעת תיקון , ללא קשר למקום קניית המוצר.
 
שימו לב ! מכירת מכשיר לגורם אחר מבטלת את התמיכה עבור אותו מוצר  - מוצר שנרכש ביד שניה אינו זכאי לתמיכת קילומבו ,אלא בתשלום, האחריות ניתנת לרוכש (לפי שם בחשבונית ) בלבד.
 
התחייבויות המשתמש:
המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהבאים:    תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות.    תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר.    תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו"ב.    תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום לנזק.    תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי.    תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.    תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.    הפצת "דואר-זבל" (spam) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בו.המשתמש מקנה למפעילי האתר את הזכות להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידיו, לרבות הפצתם ופרסומם, וזאת בכפוף להצהרת הפרטיות.המשתמש מתחייב לספק נתונים אמיתיים ונכונים בלבד במהלך שימושו באתר, ובכלל זה פרטיו האישיים (שם, כתובת דואר-אלקטרוני וכדומה) ושיוכו (המקומות בהם למד, עבד, שירת וכדומה).המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.המשתמש יפצה את מפעילי האתר ו/או את הגורמים הקשורים להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן, על ידי המשתמש.המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות מפעילי האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע.השימוש בתוכן האתר הוא לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד.המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ללא אישור של מפעילי האתר. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, ללא אישור של מפעילי האתר. כן, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק שימוש כאמור.המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.סמכויות שיפוטמקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בחיפה , אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 
משלוחים:
אתר קילומבו די ג'יי שופ בע"מ משתמשים לכל המשלוחים מלבד אוזניות בשירות השליחים מדלת לדלת של שרות שילחים ,משלוחי אוזניות מתבצעים ע"י דואר רשום.שימו לב כי מינימום קניה למשלוח הינה 150 ש"ח .
 
טעויות:
במידה ומחירו של מוצר אינו מעודכן ואינו הגיוני (0 ש"ח למשל) - זכאית החנות לשנות את מחיר המוצר לאחר שעמדה על טעותה.
ייתכן מצב שבו מוצר קיים באתר ואינו קיים במלאי, קילומבו מתחייבת לתקן טעויות כאלה לאחר שעמדה על טעותה. על מוצר שאינו קיים במלאי לא יתקיים חיוב באם הלקוח ביצע הזמנה ישירה מהאתר.
פרסום ישן שלא הוסר הינו בבחינת טעות, והחנות זכאית לגבות את מחיר המוצר העדכני לאחר שעמדה על טעותה.ט.ל.ח

הצהרת פרטיות


המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.

כדי לודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.

המידע שאנו אוספים

בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו', נדרש מידע כמפורט:

שם, ת.ז., כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו'.

לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר, 

רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכו'.


מה אנחנו עושים עם המידע

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו').

המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).

מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד

במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות. מצורף טופס בקשת מידע לכתובת הדוא"ל שלך בעניין מבצעים.

במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסויים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסויים באתר, וכו', אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.

כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.


המחוייבות שלנו לאבטחת מידע

אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.


יצירת קשר איתנו

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתר, מר עודד גולדברג, למייל oded@kilombo.co.il

איננו אוספים מידע לגבי מי שידוע לנו שהינו מתחת לגיל 13, אלא באישור הורה.